මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
81 ආර්යගම වෙහෙර කැලේ 8807
82 පුලියන්කඩවල රජමහා විහාරය 6065
83 මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය 5931
84 මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය 9323
85 තිනපිටිය ටැම්පිටිය විහාරය 9705
86 මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම 7767
87 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර/ සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 2801
88 ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල 7389
89 මල්විල පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය 9244
90 පිච්චන්දියාව 6929
91 අරන්කැලේ 16755
92 රජගල 27375
93 මාලිගාවිල 20218
94 යාපනය කොටුව 35806
95 අනුරාධපුරය 27929
96 යාපහුව 26692
97 සිගිරිය 56974
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL