මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
81 ආර්යගම වෙහෙර කැලේ 10399
82 පුලියන්කඩවල රජමහා විහාරය 7295
83 මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය 7108
84 මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය 11385
85 තිනපිටිය ටැම්පිටිය විහාරය 11150
86 මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම 9165
87 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර/ සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 3315
88 ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල 9243
89 මල්විල පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය 10842
90 පිච්චන්දියාව 8293
91 අරන්කැලේ 20184
92 රජගල 32507
93 මාලිගාවිල 23416
94 යාපනය කොටුව 42987
95 අනුරාධපුරය 34020
96 යාපහුව 31680
97 සිගිරිය 74113
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL