මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
81 ආර්යගම වෙහෙර කැලේ 9698
82 පුලියන්කඩවල රජමහා විහාරය 6756
83 මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය 6530
84 මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය 10639
85 තිනපිටිය ටැම්පිටිය විහාරය 10538
86 මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම 8557
87 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර/ සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 3076
88 ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල 8537
89 මල්විල පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය 10162
90 පිච්චන්දියාව 7694
91 අරන්කැලේ 19007
92 රජගල 30749
93 මාලිගාවිල 22058
94 යාපනය කොටුව 39857
95 අනුරාධපුරය 31040
96 යාපහුව 29975
97 සිගිරිය 67626
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL