මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
41 තිස්සමහාරාමය 13201
42 සිතුල්පව්ව විහාරය 12949
43 තිස්සමහාරාම සඳගිරි මහාසෑය හා විහාර භූමිය 9412
44 කරඹගල ආරණ්‍ය ‍සේනාසනය 4221
45 කසාගල විහා‍රය 9379
46 මුල්කිරිගල විහාරය 9417
47 ‍ගොඩවාය ‍ගෝඨපබ්බත විහාරය 11783
48 එමළදෙණිය රජමහා විහාරය 8688
49 රාජකුලවඩන විහාරය 6856
50 ‍රොටුඹ බුදුගල විහාරය 8797
51 පතම්වෙල ග‍නේගොඩ පුරාණ විහාරය 6753
52 වැලිගම අග්‍ර‍බෝධි රජමහා විහාරය 10399
53 ‍දෙවුන්දර විෂ්ණු ‍දේවාලය 10970
54 ‍දෙවිනුවර රජමහා විහාරය 9325
55 වැලිගම කුෂ්ඨ රාජගල 13239
56 නූපේ වෙ‍ළඳ පොළ 8122
57 මාතර තාරකා ‍කොටුව 14721
58 මාතර ‍කොටුව 18300
59 ඇම්බැක්ක අම්බලම 8100
60 ඇම්බැක්ක දේවාලය 14257
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL