මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
41 තිස්සමහාරාමය 11121
42 සිතුල්පව්ව විහාරය 11228
43 තිස්සමහාරාම සඳගිරි මහාසෑය හා විහාර භූමිය 7667
44 කරඹගල ආරණ්‍ය ‍සේනාසනය 3529
45 කසාගල විහා‍රය 7787
46 මුල්කිරිගල විහාරය 7777
47 ‍ගොඩවාය ‍ගෝඨපබ්බත විහාරය 10082
48 එමළදෙණිය රජමහා විහාරය 7209
49 රාජකුලවඩන විහාරය 5640
50 ‍රොටුඹ බුදුගල විහාරය 7368
51 පතම්වෙල ග‍නේගොඩ පුරාණ විහාරය 5632
52 වැලිගම අග්‍ර‍බෝධි රජමහා විහාරය 8651
53 ‍දෙවුන්දර විෂ්ණු ‍දේවාලය 9236
54 ‍දෙවිනුවර රජමහා විහාරය 7729
55 වැලිගම කුෂ්ඨ රාජගල 11284
56 නූපේ වෙ‍ළඳ පොළ 6793
57 මාතර තාරකා ‍කොටුව 12428
58 මාතර ‍කොටුව 15740
59 ඇම්බැක්ක අම්බලම 6727
60 ඇම්බැක්ක දේවාලය 12392
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL