මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
41 තිස්සමහාරාමය 12501
42 සිතුල්පව්ව විහාරය 12332
43 තිස්සමහාරාම සඳගිරි මහාසෑය හා විහාර භූමිය 8746
44 කරඹගල ආරණ්‍ය ‍සේනාසනය 3981
45 කසාගල විහා‍රය 8693
46 මුල්කිරිගල විහාරය 8752
47 ‍ගොඩවාය ‍ගෝඨපබ්බත විහාරය 11022
48 එමළදෙණිය රජමහා විහාරය 8036
49 රාජකුලවඩන විහාරය 6377
50 ‍රොටුඹ බුදුගල විහාරය 8190
51 පතම්වෙල ග‍නේගොඩ පුරාණ විහාරය 6241
52 වැලිගම අග්‍ර‍බෝධි රජමහා විහාරය 9677
53 ‍දෙවුන්දර විෂ්ණු ‍දේවාලය 10247
54 ‍දෙවිනුවර රජමහා විහාරය 8643
55 වැලිගම කුෂ්ඨ රාජගල 12513
56 නූපේ වෙ‍ළඳ පොළ 7534
57 මාතර තාරකා ‍කොටුව 13949
58 මාතර ‍කොටුව 17387
59 ඇම්බැක්ක අම්බලම 7489
60 ඇම්බැක්ක දේවාලය 13498
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL