මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
21 බිදුන්කඩ 8456
22 සේලමාලී ‍ ‍‍චෛත්‍යය 7163
23 වෙ‍‍හෙරයාය 6867
24 හැබැස්ස 8210
25 ඌරුසිටා වැ‍‍වේ සො‍රොව්ව 9923
26 ද‍‍ඹේ‍ගොඩ අව‍ලෝකි‍‍තේශ්වර ‍‍බෝධිසත්ව පිළිමය 11187
27 Galabedda Pokuna 3892
28 ගලබැද්ද 9036
29 කොටියාගල 10023
30 වත්තේගම පුරාණ විහාරය 8721
31 මුප්ප‍නේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය) 7938
32 යුදගනාව 12309
33 මයුරගිරිය 4103
34 බුදුරුවගල 15079
35 කටුවන ලන්දේසි කොටුව 12314
36 කහදාව පුරාණ විහාරය 7526
37 විල්ගම් රජ මහා විහාරය 5253
38 නැදිගම්විල විල්පිට විහාරය 7249
39 යඨාල විහාරය 10028
40 කිරින්ද මහා විහාරය 11607
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL