මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
21 බිදුන්කඩ 7140
22 සේලමාලී ‍ ‍‍චෛත්‍යය 5899
23 වෙ‍‍හෙරයාය 5723
24 හැබැස්ස 6845
25 ඌරුසිටා වැ‍‍වේ සො‍රොව්ව 8127
26 ද‍‍ඹේ‍ගොඩ අව‍ලෝකි‍‍තේශ්වර ‍‍බෝධිසත්ව පිළිමය 9440
27 Galabedda Pokuna 3331
28 ගලබැද්ද 7502
29 කොටියාගල 8446
30 වත්තේගම පුරාණ විහාරය 7167
31 මුප්ප‍නේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය) 6576
32 යුදගනාව 10208
33 මයුරගිරිය 3453
34 බුදුරුවගල 12880
35 කටුවන ලන්දේසි කොටුව 10413
36 කහදාව පුරාණ විහාරය 6192
37 විල්ගම් රජ මහා විහාරය 4469
38 නැදිගම්විල විල්පිට විහාරය 6064
39 යඨාල විහාරය 8380
40 කිරින්ද මහා විහාරය 9627
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL