මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
21 බිදුන්කඩ 7905
22 සේලමාලී ‍ ‍‍චෛත්‍යය 6643
23 වෙ‍‍හෙරයාය 6396
24 හැබැස්ස 7655
25 ඌරුසිටා වැ‍‍වේ සො‍රොව්ව 9337
26 ද‍‍ඹේ‍ගොඩ අව‍ලෝකි‍‍තේශ්වර ‍‍බෝධිසත්ව පිළිමය 10506
27 Galabedda Pokuna 3666
28 ගලබැද්ද 8401
29 කොටියාගල 9421
30 වත්තේගම පුරාණ විහාරය 8172
31 මුප්ප‍නේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය) 7447
32 යුදගනාව 11572
33 මයුරගිරිය 3871
34 බුදුරුවගල 14371
35 කටුවන ලන්දේසි කොටුව 11623
36 කහදාව පුරාණ විහාරය 6902
37 විල්ගම් රජ මහා විහාරය 4992
38 නැදිගම්විල විල්පිට විහාරය 6747
39 යඨාල විහාරය 9407
40 කිරින්ද මහා විහාරය 10902
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL