මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
1 වෙස්සගිරිය 10165
2 Panavitiya Ambalama 6945
3 කරගහගෙදර අම්බලම 11612
4 Mirisawetiya 5255
5 කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය 16159
6 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර / සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 8029
7 රුවන්වැලිසෑය 11439
8 බෝගොඩ පාලම 13015
9 සොරණා‍‍තොට බුදු‍‍ගේකන්ද ‍‍ලෙන් විහාරය 8175
10 රිදීමාලියද්ද නාගදීප විහාරය 10886
11 ඇල්ල හල්‍‍‍‍‍පේ පත්තිනි ‍දේවාලය 9426
12 වෙ‍‍ලේක‍‍‍ඩේ පැරණි ‍‍‍‍‍වෙළඳ ‍‍පොළ 7346
13 රාවණා ඇල්ල පුරාණ විහාරය 16671
14 කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය 7846
15 කැප්‍‍‍පෙටි‍පොළ පැරණි බල‍‍කොටුව 8021
16 මුතියංගන රජමහා විහාරය 11500
17 සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය 6811
18 කොට වෙ‍හෙර වැල්ලවාය 9643
19 තෙළුල්ලේ පැරණි ස්ථානය 6821
20 බුදුගල් ‍ගේ - කෝන් ‍කෙටිය 7261
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL