මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
1 වෙස්සගිරිය 10712
2 Panavitiya Ambalama 7229
3 කරගහගෙදර අම්බලම 12181
4 Mirisawetiya 5501
5 කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය 16807
6 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර / සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 8510
7 රුවන්වැලිසෑය 11944
8 බෝගොඩ පාලම 13573
9 සොරණා‍‍තොට බුදු‍‍ගේකන්ද ‍‍ලෙන් විහාරය 8641
10 රිදීමාලියද්ද නාගදීප විහාරය 11386
11 ඇල්ල හල්‍‍‍‍‍පේ පත්තිනි ‍දේවාලය 9985
12 වෙ‍‍ලේක‍‍‍ඩේ පැරණි ‍‍‍‍‍වෙළඳ ‍‍පොළ 7759
13 රාවණා ඇල්ල පුරාණ විහාරය 17251
14 කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය 8369
15 කැප්‍‍‍පෙටි‍පොළ පැරණි බල‍‍කොටුව 8551
16 මුතියංගන රජමහා විහාරය 12015
17 සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය 7246
18 කොට වෙ‍හෙර වැල්ලවාය 10159
19 තෙළුල්ලේ පැරණි ස්ථානය 7207
20 බුදුගල් ‍ගේ - කෝන් ‍කෙටිය 7696
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL