මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
1 වෙස්සගිරිය 9089
2 Panavitiya Ambalama 6252
3 කරගහගෙදර අම්බලම 10325
4 Mirisawetiya 4753
5 කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය 14358
6 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර / සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 7123
7 රුවන්වැලිසෑය 10164
8 බෝගොඩ පාලම 11699
9 සොරණා‍‍තොට බුදු‍‍ගේකන්ද ‍‍ලෙන් විහාරය 7291
10 රිදීමාලියද්ද නාගදීප විහාරය 9512
11 ඇල්ල හල්‍‍‍‍‍පේ පත්තිනි ‍දේවාලය 8234
12 වෙ‍‍ලේක‍‍‍ඩේ පැරණි ‍‍‍‍‍වෙළඳ ‍‍පොළ 6348
13 රාවණා ඇල්ල පුරාණ විහාරය 14425
14 කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය 6722
15 කැප්‍‍‍පෙටි‍පොළ පැරණි බල‍‍කොටුව 6992
16 මුතියංගන රජමහා විහාරය 9783
17 සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය 5970
18 කොට වෙ‍හෙර වැල්ලවාය 8247
19 තෙළුල්ලේ පැරණි ස්ථානය 6001
20 බුදුගල් ‍ගේ - කෝන් ‍කෙටිය 6471
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL