මුල් පිටුව
Sites
සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# පුවත් සිරැසිය වැදුම්
1 වෙස්සගිරිය 9981
2 Panavitiya Ambalama 6869
3 කරගහගෙදර අම්බලම 11402
4 Mirisawetiya 5172
5 කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය 15956
6 ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර / සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව 7868
7 රුවන්වැලිසෑය 11206
8 බෝගොඩ පාලම 12750
9 සොරණා‍‍තොට බුදු‍‍ගේකන්ද ‍‍ලෙන් විහාරය 8007
10 රිදීමාලියද්ද නාගදීප විහාරය 10677
11 ඇල්ල හල්‍‍‍‍‍පේ පත්තිනි ‍දේවාලය 9232
12 වෙ‍‍ලේක‍‍‍ඩේ පැරණි ‍‍‍‍‍වෙළඳ ‍‍පොළ 7189
13 රාවණා ඇල්ල පුරාණ විහාරය 16335
14 කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය 7688
15 කැප්‍‍‍පෙටි‍පොළ පැරණි බල‍‍කොටුව 7855
16 මුතියංගන රජමහා විහාරය 11249
17 සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය 6678
18 කොට වෙ‍හෙර වැල්ලවාය 9415
19 තෙළුල්ලේ පැරණි ස්ථානය 6691
20 බුදුගල් ‍ගේ - කෝන් ‍කෙටිය 7121
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL