මුල් පිටුව පිහිටීම් මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය

මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය

හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෝට්ඨාසයේ මුගුණු වටවන පිහිටා ඇති මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය අනුරාධපුරයට අයත් පුද බිමක් ලෙස සලකනු ලබයි. සද්ධාතිස්ස රජතුමා කරවුයේ සැලකේන මේ විහාරය මනෝරථපුර්ණී අංගුත්තර නිකායට්ඨ කතාවෙහි සඳහන්ව තිබේ. එම විස්තරය අනුව කුජ්ජතිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ මෙහි වැඩ වාසය කොට තිබේ.