முகப்பு Sites தினபிடிய

தினபிடிய

சிலாபம் மாதம்பையில் அமைந்த தினபிடிய விகாரை பூமியிலுள்ள அழகான டெம்பிட விகாரை புத்த. வருடம் 2466 ல் கட்டப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. கற் தூண்கள் இருபதுக்கு மேல் அமைத்துள்ள விகாரை நல்ல படியாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பிரதான புத்தர் சிலைக்கு இரு பக்கங்களிலும் சரியுத் முகலன் தேரர்களின் சிலைகள் இரண்டும் அவை அண்மித்து இடது பக்கமாக ஐயநாயக்க எனும் தேவரின் சிலையும் வலது பக்கத்தில் தனிவெல்லே தேவதா பண்டார எனும் தேவரின் சிலையும் உள்ளது.