முகப்பு Sites புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்/ சேன குடியிருப்பு

புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்/ சேன குடியிருப்பு

புத்ளத்திலிருந்து அனுராதபுர பாதையில் இரண்டு மைல் தூரத்திற்கு போகின்ற போது சந்திக்கும் சேன குடியிருப்பு எனும் கிராமத்தில் இந்த ஆலயம் அமைந்துள்ளது. அதில் குறிப்பிடும்படி இந்த தேவாலயம் கி.பி. 1830 ம் வருடத்தில் தொடங்கியுள்ளது. பூமியிலுள்ள சின்னங்கள் தேவாலயம், மத குருவின் வதிவடம், மணிக் கோபுரம், தேவ சிலை புரான சின்னங்களாக அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.