මුල් පිටුව විමසීම් ඇමතුම් තොරතුරු

ඇමතුම් තොරතුරු

ඇමතුම් තොරතුරු

තනතුර

නිලය

දුරකතන අංකය

පුරාවිද්‍යා අධ‍්‍යක්ෂ ජනරාල්

මහාචාර්ය පී. බී. මණ්ඩාවල මහතා

+94-11-2695255

අතිරේක අධ‍්‍යක්ෂ ජනරාල්  (පාලන)

පී. ඒ. එස්. එච්. බොරලැස්ස මිය

+94-11-2683470

වැ.බ. අතිරේක අධ‍්‍යක්ෂ ජනරාල් (ශ්‍රාස්ත්‍රිය)

ප්‍රසන්න බි. රත්නායක මහතා

+94-11-2693216

 

 

 

පාලන අංශය (1 වන මහල)

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

ප්‍රසාදිනී අමරසිංහ මිය

+94-11-2676449

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

එන්.ඒ.එම්. විමලසේන මහතා

+94-11-2691985

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)

-

 

පරිපාලන නිලධාරි

චන්ද්‍රානි පුනාන්දු මිය

+94-11-2667155

ප්‍රධාන කළමණාකරන සහායක

ඒ.ඩී.එස්. චන්දන මහතා

 

 

 

මූල්‍ය අංශය (1 වන මහල)

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

එල්.ජී.ඩී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා

+94-11-2667154

ගණකාධිකාරී


+94-11-2694728

ගණකාධිකාරී

එච්.එම්.සී. හේරත් මිය

+94-11-2694728

 

 

 

නීති අංශය (M මහල)

නීති නිලධාරි

රෝහණ කාරියවසම් මහතා

+94-11-2692843

 

 

 

පුරාවස්තු විනාශය වැලැක්වීමේ විශේෂ ඒකකය (M මහල)

ගවේෂණ නිලධාරි

උදේනී වික්‍රමසිංහ මෙනෙවිය

+94-117222333

 

 

 

විගණන අංශය (M මහල)

විගණන අධිකාරි

එච්.පි.ඩී. ගුණසේකර මහතා

+94-11-2688575

 

 

 

අභයන්තර විගණන අංශය (පා මහල)

වැඩ බලන විගණන අධිකාරි


 

 

 

 

කෞතුකාගාර අංශය  (පා මහල)

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (කෞතුකාගාර)

සුමිත් නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතා

+94-71-9181865

 

 

 

බිම් මහල

පිළිගැනීමේ නිලධාරි

 

ආර්.හංසි නිලෝෂා මිය

+94-11-2692840

+94-11-2692841

 

 

 

ගවේෂණ අංශය (2 වන මහල)

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (චංචල දේපල)

ඒ.ඊ.එල්.තිලකවර්ධන මහතා

+94-11-2696514

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නිශ්චල දේපල)

එස්.ඒ.ටී.ජී. ප්‍රියන්ත මහතා

+94-11-2696514

 

 

 

කැණිම් අංශය (2 වන මහල)

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (කැණිම්)

එස්.ඒ.ටී.ජී. ප්‍රියන්ත මහතා

+94-11-2696808

 

 

 

අභිලේඛන නාණක විද්‍යා (2 වන මහල)

වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ (අභිලේඛන නාණක විද්‍යා)

සුමිත් නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතා

+94-11-2695609

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අභිලේඛන නාණක විද්‍යා)

 

 

 

 

 

නඩත්තු අංශය (2 වන මහල)

වැ. බ. අධ්‍යක්‍ෂ (නඩත්තු)

ඊ.කේ.සුනිල් ප්‍රේමසිරි මහතා

+94-11-2692844

වැ. බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නඩත්තු)

 

+94-11-2692844

වැ. බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නඩත්තු)

ඒ.පී. අශෝක මහතා

+94-11-2692844

 

 

 

වාස්තු විද්‍යා අංශය (3 වන මහල)

අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

ප්‍රසන්න බි. රත්නායක මහතා

+94-11-2693216

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

දීපාල් විජේතිලක මහතා

+94-11-2693216

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

වරැණි ජයතිලක මිය

+94-11-2693216

වැ.බ.සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වාස්තු විද්‍යා) බී.එම්.ඒ.පී. බස්නායක මහතා +94-11-2693216

සිවිල් ඉංජිනේරු

ඩී. ඒ. රසික දිසානායක මහතා

+94-11-2693216

ප්‍රවර්ධන අංශය (3 වන මහල)

වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ  (ප්‍රවර්ධන)

දීපාල් විජේතිලක මහතා

+94-11-2688326

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ප්‍රවර්ධන)

ඩී. ඒ. රසික දිසානායක මහතා

+94-11-2688326

 

 

 

රසායන සංරක්ෂණ අංශය (3 වන මහල)

අංශ ප්‍රධානි

යූ.පී. වතුගේ මහතා

+94-11-2691960

 

 

 

පුරාවස්තු විනාශය වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් ඒකකය (4 වන මහල සහ පැරණි ගොඩනැගිල්ල)

සහකාර පොලිස් අධිකාරි / වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ

ප්‍රියන්ත ලියනගේ මහතා

+94-11-2698604

පොලිස් ස්ථානාධිපති

එස්.එම්. ලයනල් මහතා

+94-11-2694727

 

 

 

ව්‍යාපෘති සැලසුම් හා අධීක්ෂණ අංශය (4 වන මහල)

වැ.බ. අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්)

ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා

+94-11-2692842

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්) සුනිල් කරුණාරත්න මහතා
+94-11-2692842

අංශ ප්‍රධානී

පී.කේ. සුජීවා ප්‍රියංගනී මිය

+94-11-2692842

 

 

 

ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාල

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (බස්නාහිර)

මහින්ද කරුණාතිලක මහතා

+94-11-2667377

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මධ්‍යම)

එල්.එම්. ගුණතිලක බණ්ඩා මහතා

+94-81-2222336

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ගාල්ල/මාතර)

වසන්ති අලහකෝන් මිය

+94-91-2234071

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වයඹ)

සමින්ද පෝරඹගේ මහතා

+94-37-2291065

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ අධ්‍යක්‍ෂ (බදුල්ල)

ඉනෝකා බාලසූරිය මිය

+94-55-2222637

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අනුරාධපුර)

ඩී.එම්.බී.ජේ.බී. දිසානායක මහතා

+94-25-2222411

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (කෑගල්ල)

එම්.ඒ.එස්.ටී.කේ.මදුරප්පපෙරුම  මහතා

+94-36-2232674

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අම්පාර/මඩකලපුව)

එච්.බී.එ්.නේ. නිල්මල්ගොඩ මහතා

+94-63-2222017

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (යාපනය/කිලිනොච්චි)

කේ.ඩි.පාලිත වීරසිංහ මහතා

+94-21-2224574

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ත්‍රිකුණාමලය)

ඩබ්.එච්.ඒ. සුමනදාස මහතා

 

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වවුනියාව/මුලතිව්/මන්නාරම)

 

+94-24-2224805

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මෙනරාගල)

නවරත්න කරවුගහංග මහතා

 

වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (හම්බන්තොට) එස්.පී.රත්නායක මහතා
වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පොලොන්නරුව) ඩී.එම්. පියතිලක බණ්ඩා මහතා +94-27-2224066
වැ.බ. සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (රත්නපුර) පී.බී.ඒ. සේනාරත්න මහතා +94-45-2233737

 

 

 

සංචාරක බංගලා

අනුරාධපුර

 

+94-25-2056033

දියතලාව

 

+94-57-2229087

කතරගම

 

+94-47-2235168

පොළොන්නරුව

 

+94-27-2224066

බුදුරැවගල

 

+94-55-3553617

ත්‍රිකුණාමලය

 

+94-26-4920977

 

 

 

වැඩබිම් කාර්යාල

අනුරාධපුර කෞතුකාගාරය

 

+94-25-3856564

අනුරාධපුර වැඩබිම් කාර්යාලය

 

+94-25-2222036

අනුරාධපුර දත්ත විශ්ලේෂණ ගබඩාව

 

+94-25-2252739

මිහින්තලේ වැඩබිම

 

+94-25-2266005

නෙළුම් පොකුණ වැඩබිම

 

+94-25-4925611

රිදී කන්ද වැඩබිම

 

+94-26-4920977

පුත්තලම උප කාර්යාලය

 

+94-32-2265861

 

 

 

 

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූලි 04 වෙනි බදාදා, 06:54