මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් මහාචාර්ය සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක මහතා නැවත පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් ලෙස වැඩ භාර ගනී

මහාචාර්ය සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක මහතා නැවත පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් ලෙස වැඩ භාර ගනී

මහාචාර්ය සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක මහතා 2020.01.14 දින පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් ලෙස නැවත රාජකාරී භාර ගන්නා ලදී.