முகப்பு செய்தி மற்றும் சம்பவங்கள் දෙපාර්තමේන්තුගත ස්ථානමාරු පරිපාටිය ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම

දෙපාර්තමේන්තුගත ස්ථානමාරු පරිපාටිය ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත්කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2019

ස්ථානමාරු චක්‍රලේඛය -2019

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පලකරන ලද කාර්ය පටිපාටික රීති I වැනි කාණ්ඩයේ xviii වැනි පරිච්ඡේදයේ 202 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත් කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන වාර්ෂික ස්ථානමාරු පටිපාටිය සකස් කර ඇත.

පු.වි.දෙපා. චක්‍රලේඛ  03/2018

ඇමුණුම 01

ඇමුණුම 02

ඇමුණුම 03

ඇමුණුම 04

ඇමුණුම 05

 

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත්කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන වාර්ෂික ස්ථානමාරු පටිපාටිය

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පලකරන ලද කාර්ය පටිපාටික රීති I වැනි කාණ්ඩයේ xviii වැනි පරිච්ඡේදයේ 202 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත් කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන වාර්ෂික ස්ථානමාරු පටිපාටිය සකස් කරනු ලැබේ.

වාර්ෂික ස්ථානමාරු පටිපාටිය

ඇමුණුම 01

ඇමුණුම 02

ඇමුණුම 03

ඇමුණුම 04

ඇමුණුම 05