මුල් පිටුව පිහිටීම් කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය

කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ හල්දුම්මුල්ල ප්‍රා‍දේශීය ‍ලේකම් ‍‍කො‍ට්ඨාශයේ අම්පිටිතැන්න ග්‍රාම නිලධාරී වස‍‍මේ පිහිටා ඇත.

කොළඹ ‍‍‍බෙරගල හරහා වැල්ලවාය පාරේ කොස්ලන්‍‍‍‍දෙන් හැරී පුනාගල මාර්ග‍‍‍යේ මද දුරක් ගිය විට ‍මෙම විහාරය හමු ‍වේ.

විහාර‍ගෙය ඇතුළත කළු ග‍‍‍ලෙන් ‍‍නෙළන ලද හිඳි බුදු පිළිමයකි. ‍කොස්ලන්දට නුදුරු උඩහමුල්ල ග්‍රා‍ම‍යේ ‍ලෙනක් තුළ තිබී මෙම පිළිමය විහාරයට ‍ගෙන ආ බව කියයි. පිළිමය රැ‍‍‍ගෙන එන විට සිවුරු රැලි නිමවා තීන්ත ආ‍ලේප ‍කොට තිබී ඇත. මෙම පිළිමය ‍‍දෙපස හිටි පිළිම 02 ක්ද සැරියුත් හා මුගලන් අගසව් ‍‍දෙ‍දෙනා‍‍‍‍‍ගේ මුර්ති ද නිර්මාණය ‍‍කොට ඇත.

විහාර‍‍‍‍ගෙයි වියන නෙළුම් ‍මෝස්තරය සහිත වන අතර බිත්තිවල සූවිසි විවරණය, සත්සතිය සිතුවමට නගා ඇත. මේවා මහනුවර යුග‍යේ සිතුවම් ලක්ෂණ ප්‍රකට කරයි. ‍මේ හැරුණු විට ඉපැරණි ‍‍බෝධියක් ‍මෙම විහාරස්ථාන‍යේ දක්නට ලැ‍බේ.  විහාරස්ථාන‍යේ ‍‍බෝධි ප්‍රාකාරය සහ ‍චෛත්‍යය පුරාවිද්‍යා ‍දෙපාර්ත‍‍‍මේන්තුව මගින් සංරක්ෂණය ‍කොට ඇති අතර, පුරාවිද්‍යා ‍‍‍දෙපාර්තමේන්තු‍වේ ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් වශ‍යෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.