මුල් පිටුව පිහිටීම් කැප්‍‍‍පෙටි‍පොළ පැරණි බල‍‍කොටුව

කැප්‍‍‍පෙටි‍පොළ පැරණි බල‍‍කොටුව

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ වැලිමඩ ප්‍රා‍දේශීය ‍ලේකම් ‍‍කො‍ට්ඨාශයේ පාලුගම කැප්පෙටි‍පොළ ග්‍රාම නිලධාරී වස‍‍‍‍මේ කැප්පෙටි‍‍‍‍පොළ ග්‍රාම‍‍යේ පිහිටා ඇත.

වැලිමඩ සිට නුවර මාර්ග‍‍යේ කි.මී.8 ක් පමණ ගමන් කිරී‍‍‍මෙන් ‍මෙම ස්ථානයට ළඟා විය හැකි ය.

කැප්‍‍පෙටි‍‍පොළ නිල‍මේ විසින් සිය සේනා සංවිධානය කිරීම, යුද්ධමය කටයුතුවලට ‍මෙම ස්ථානය භාවිතා කළ බව ජනප්‍රවාද‍යේ සඳහන් ‍වේ. එ‍‍‍මෙන්ම ‍මෙම ස්ථානය අශ්වයින් රැඳ වූ ස්ථානයක් ‍ලෙස ද සඳහන් ය. ‍‍කෙ‍සේ නමුදු අශ්වයින් ගැට ගසා තිබූ බවට විශ්වාස කරන බිත්ති‍‍යෙන් පන්නන ලද කොක්කක ස්වභාවය ගන්නා ආධාරක දක්නට ලැ‍බේ.

‍‍‍මෙම බල‍‍කොටුවේ ඉදිරිපස බිත්ති අඟල් 18 ක් පමණ ඝනකමින් යුක්ත වන අතර ඇතුල් වී‍‍මේ දොරටුව කුඩා ආරුක්කුවකි. දෙපස බිත්ති ඉතා උස්ය. ‍මෙම බිත්ති ‍‍දෙපසට ඇළ වී ඇති අතර බිත්ති පුපුරා ඇත. ‍මෙම බල‍‍කොටුව මධ්‍ය‍‍යේ වර්තමාන‍යේ ‍පේෂ කර්මාන්ත ආයතනයක් පවත්වා‍‍ගෙන යනු ලබයි.

මිල්සන් තැන්න, ටිකියා තැන්න පාළුගම ආදී නම් ‍මෙම ස්ථානයට ව්‍යවහාර ‍‍කොට තිබේ. පුරාවිද්‍යා ‍‍දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බිත්ති ‍‍‍සෝදා යාම වැළැක්වීමට සංරක්ෂණයක් සිදු කොට ඇති අතර ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් ‍‍ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.