මුල් පිටුව පිහිටීම් සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය

සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ බින්තැන්න ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාශයට අයත් ‍සේරන්කඩ ග්‍රාම‍යේ පිහිටා ඇත.

බිබිල - මහඔය මාර්ගයේ 60 වන සැතපුම් කණුව අසළ එනම් ‍සේරන්කඩ සිට සැතපුම් 07 ක් දකුණට වන විට හමු ‍වේ.

‍මෙහි උස් කඳු ගැටය මත ගල්‍‍‍ ලෙන් 04 ක් දක්නට ලැ‍බේ. මෙන් ලෙන්වල බ්‍රාහ්මී අක්ෂර සහිත ලිපි 06 කි. ‍මෙම ලෙන් බිත්ති බැඳ ආවරණය ‍‍කොට තිබූ බවට සාධක දක්නට ලැ‍බේ.