මුල් පිටුව පිහිටීම් කොට වෙ‍හෙර වැල්ලවාය

කොට වෙ‍හෙර වැල්ලවාය

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාශයට අයත් අළුත්වැව ග්‍රාම‍යේ පිහිටා  ඇත.

හම්‍‍‍බෙගමුව සිට සැතපුම් 04 ක් පමණ උතුරු දිශාවට වූ හම්‍‍‍බෙගමුව - කල්තොට අඩි පා‍රේ ගමන් කළ විට ‍මෙය හමු‍වේ.

මෙම ස්ථාන‍‍‍‍යේ ගල් තලාවක් මත කුඩා චෛත්‍යක් ද එය වටා වූ අධාරක බැම්මක අව‍ශේෂ ද දක්නට ලැබේ. චෛත්‍යය අසළ කළු ග‍ලෙන් ‍නෙළන ලද අඩි 3 1/2  පමණ විශ්කම්භයකින් යුතු චත්‍රයක් ‍‍‍මෙහි දක්නට ලැ‍බේ.