මුල් පිටුව පිහිටීම් බුදුගල් ‍ගේ - කෝන් ‍කෙටිය

බුදුගල් ‍ගේ - කෝන් ‍කෙටිය

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ බුත්තල ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාශයට අයත් ‍‍‍කෝන්‍‍‍කෙටිය ග්‍රාම‍යේ පිහි‍ටා ඇත.

බුත්තල - කතරගම මාර්ගයේ බුත්තල සිට සැතපුම් 4 ½ දකුණට වන්නට ‍මෙය පිහිටා ඇත.

මෙම ස්ථානය කැළ‍‍යෙන් වට වූ කඳු බෑවුමකි. එහි විශාල ගල් ‍‍ලෙ‍‍නක් ද ‍‍එම ‍ලෙනට ප්‍ර‍‍වේශ වීමට දිගු ගල් පඩි ‍‍පෙළක් ද ‍වේ. මෙම ‍ ලෙන ඇතුළත විශාල සැත‍‍‍‍‍‍‍‍පෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් දක්නට ලැ‍බේ. ගලින් ‍‍‍නෙළන ලද වැඩ හිඳිනා බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ද මෙහි ‍වේ. ඒ හැරුණු ‍‍‍කොට රජ රුවකට සමාන ව ‍‍‍‍නෙළන ලද රූපයක් ද ‍මෙහි දක්නට ලැ‍‍බෙන අතර එය දුටුගැමුණු රාජ රුව යැයි විශ්වාස ‍කෙ‍රේ. ගල් ‍‍‍ලෙනට උතුරු දිශා‍‍‍‍වෙන් බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර සහිත ‍‍ලෙන් ලිපි ඇති ගල් ‍‍ලෙන් කීපයකි.