මුල් පිටුව පිහිටීම් සේලමාලී ‍ ‍‍චෛත්‍යය

සේලමාලී ‍ ‍‍චෛත්‍යය

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාශයට අයත් වැල්ලවාය කොට‍‍‍වෙ‍හෙරගල ග්‍රාම‍‍යේ පිහිටා ඇත.

වැල්ලවාය බුත්තල මාර්ග‍‍යේ සැතපුම් 2 කණුව අසළ ස්ථානය පිහිටා ඇත.

මෙහි ස්ථාන‍‍යේ හතරැස් වේදිකාවක් තනන ලද නිදන් ‍‍සොරුන්ගේ ග්‍රහණයට හසුව විනාශ වු ‍‍චෛත්‍යයක අව‍‍ශේෂ දක්නට ලැ‍බේ. එම ‍චෛත්‍ය නටබුන්වලට බටහිරට වන්නට ‍ගොඩනැගිල්ලක අවශේෂ වේ. ‍මෙම නෂ්ටාව‍‍ශේෂ වටා වන පරිදි සක්කා ගලින් කළ ආධාර බැම්මක ‍‍කොටස් ‍මෙම ස්ථාන‍‍‍යේ  දක්නට ලැ‍බේ.