මුල් පිටුව පිහිටීම් මුප්ප‍නේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය)

මුප්ප‍නේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය)

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ ‍ මොණරාගල ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයේ  පිහිටි මුප්‍ප‍නේ රජමහා විහාරය විහාරමුල්ල විහාරය වශ‍‍යෙන්ද හැඳින්‍‍වේ.

‍‍කොළඹ සිට ‍ ‍‍‍මොණරාගල දක්වා පැමිණ එතනින් සිට වැදිකුඹුර බස‍‍‍යෙන් ගමන් ‍කොට මෙම විහාරයට ළඟා විය හැකි ය.

මහනුවර අවධි‍යේ ‍‍මුල්භාග‍යේ ගොඩනංවා ඇති ‍මෙම විහාරස්ථානය එහි ඇති සිතුවම් සහ මුර්ති ලක්ෂණ  අනුව එම යුගයට අයත් බැව් මනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි. ‍මෙම විහාර ‍ගොඩනැගිල්ල දිගින් අඩි 33 ක් ද පළලින් අඩි 20 ක් ද පමණ ‍ ‍වේ. මහල 02 කින් යුක්ත වන අතර ඇතුළත මාලය දිග අඩි 15 කින් හා පළල අඩි 09 කින් පමණ යුතූ වුවකි. විහාර‍යේ පිටත මාල‍යේ ආධාරකවල අපාය හා මිනිස් රූප ද ලියවැල් ‍‍‍මෝස්තර හා ‍‍‍‍‍පෙළහරක ‍‍කො‍ටස් දක්නට ලැ‍‍බේ. ඒ හැරුණු විට මකර ‍‍‍තොරණ, ප්‍රධාන සමාධි ප්‍රතිමාව සහ ‍‍‍දේව රුප මූර්තිමත් ‍‍කොට ඇත. නිදන් ‍‍‍‍සොරුන්‍‍‍ගේ ග්‍රහණයට හසු වු ප්‍රතිමාවල කොටස් කැඩී ඇති අතර එම කැඩී බිදී ගිය ‍‍කොටස් ‍ ‍පුරාවිද්‍යා දෙපාර්ත‍‍‍‍මේන්තුව මගින් තහවුරු ‍‍කොට සාදා තිබේ.