මුල් පිටුව පිහිටීම් විල්ගම් රජ මහා විහාරය

විල්ගම් රජ මහා විහාරය

අම්බලන්තොට - බැරගම පිහිටි ‍මෙම විහාරස්ථානය අම්බලන්‍‍තොට ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයට අයත් වේ. ‍

මෙ‍හෙනවරක් වශ‍යෙන් පිහිටි විල්ගම් ‍වෙ‍හෙර කාවන්තිස්ස රජු විසින් කළ බව සුමංගල විලාවිනි අටුවා‍වේ සඳහන් ‍වේ. බැමිණිතිසා සාගතය ඇති වූ යුග‍යේ ‍මෙම විහාර‍යේ තිස්සමහාරාම‍යේ ප්‍රධාන භික්ෂූන් වහන්‍සේගේ‍ සො‍හෙයුරියක වූ භික්ෂුණියක සිටි බවට ද සාධක එම කෘති‍යේ වේ.

පැරණි ස්තූපය දැනට ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇති අතර ‍මෙම විහාර සංකීර්ණය වට ‍කොට ප්‍රාකාරයක් නිර්මාණය කර ඇති බව පැහැදිළි ‍වේ. ප්‍ර‍වේශ ‍දොරටුවක් ද සහිත ‍මෙම ආගමික ‍ගොඩනැගිලි සහිත ‍මළුවේ ප්‍රාකාරය අසලින් දිය අගලක් වූ බවට ද සාධක ඇත. ‍මෙම නිර්මාණ ලක්ෂණ අනුව පබ්බත විහාර‍යක ලක්ෂණ විල්ගම් ‍වෙ‍හෙර වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණවලින් සනාථ ‍වේ.