මුල් පිටුව පිහිටීම් රාජකුලවඩන විහාරය

රාජකුලවඩන විහාරය

වැලිගම නගර සීමා‍වේ පිහිටි ‍මෙම රාජකුලවඩන විහාරය වැලිගම අග්‍ර‍බෝධි විහාර‍යේ ම ‍කොටසක් ‍සේ සැල‍කේ. වැලිගම ප්‍රා‍දේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ‍වේ.

පො‍ළොන්නරු අවධි‍යෙහි කල්‍යාණවතී රාජ්‍ය සම‍යේ (ක්‍රි.ව. 1202 – 1208) ‍සෙන්පති‍යෙකු වූ ස්වරාජ කුලවර්ධන ‍දේවාධිකාරී අග්‍ර‍බෝධි විහාරයට කර වූ පිරි‍‍වෙණ ‍මෙය බව පිළිගැ‍නේ. ‍කෝකිල සංදේශයේ ද ‍මෙකී විහාරය පිළිබඳ සඳහන් ‍වේ.

IV වන බුවනෙක රජු විසින් කළ දීමනාවක් පිළිබඳ ව සඳහන් වන රාජකුලවඩන විහාර ලිපි‍යේ සතර දිගින් වඩින සංඝයාට එක් දිනකට පමණක් සිවු පසය ලබා ‍දෙන බවත්, කළු පරාක්‍රමබාහු මන්ත්‍රීවරයා විසින් ‍මෙ‍හෙකරුවන්ට කුලී දී කර වූ සත්වනක් පිළිබඳව ද සඳහන් ‍වේ. තවද විහාර‍යේ නඩත්තුවට ‍පොල් වත්තක් මිලට ‍ගෙන පූජා කළ බවට ද ‍තොරතුරු වේ.