මුල් පිටුව පිහිටීම් පතම්වෙල ග‍නේගොඩ පුරාණ විහාරය

පතම්වෙල ග‍නේගොඩ පුරාණ විහාරය

මුරුතමුරේ ප්‍රා‍දේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයේ පතම්වෙල ග‍නේ‍ගොඩ ග්‍රාමයේ පිහිටා ඇත.

ග‍නේ‍ගොඩ පුරාණ විහාර භූමි‍යේ ඇති දාගැබ, විහාර ගෘහය, ‍පොකුණ, පැරණි ධර්ම ශාලාව හා ශිලා ලේඛනය පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයන් ‍වේ. එමෙන් ම අනුරාධපුර අවධියට අයත් ගලින් කළ පා ‍දොවනයක් හා මල් ආසනයක් ද මෙහි ඇත. විහාර ගෘහයේ සිතුවම් මහනුවර සම්ප්‍රදායට අයත් ‍වේ. ‍මෙහි පැරණි විහාරයේ ප්‍රතිමා කිහිපයක් තැන්පත් කර ඇත.

විහාර භූමි‍යේ ඇති ස්තූපය ක්‍රි.ව. 1954 දී ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇතත්, පැරණි දාගැබ අනුරාධපුර යුගයට අයත් වන්නට ඇතැයි විශ්වාස කළ හැකි ය.