මුල් පිටුව පිහිටීම් නූපේ වෙ‍ළඳ පොළ

නූපේ වෙ‍ළඳ පොළ

නුපේ ප්‍රා‍දේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයට අයත් ‍මෙම ගොඩනැගිල්ල බ්‍රිතාන්‍යයන් මාතර පාලනය කරන අවධියේදී වෙ‍ළෙඳ පොළක් ‍ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා ඉදි කර ඇත. ඉංග්‍රීසි “ටී” අක්ෂරයේ හැඩයට විවෘත කුළුණු මත ඉදි කර ඇති ‍ගොඩනැගිල්ලට ‍පෙති උළු ‍සෙවිලි කර ඇත. පළල අඩි 30 පමණ ද දිග අඩි 100 පමණ ද වූ ගොඩනැගිල්ල මධ්‍යයේ දැවමය ‍පෝටි‍‍කෝවකි. වහලට ඉහළින් කුඩා වහලවල් තුනක් ඉදි කර තිබීම විශේෂත්වයකි.