මුල් පිටුව පිහිටීම් මාතර තාරකා ‍කොටුව

මාතර තාරකා ‍කොටුව

මාතර කොටුව ක්‍රි.ව. 1761 දී මාතර කැරැල්‍‍ලෙන් පසුව සිංහලයන්ට අයත් වූ අතර ක්‍රි.ව. 1762 දී නැවත මාතර කොටු‍වේ බලය තහවුරු කරගත් ලන්දේසීන් ක්‍රි.ව. 1763 දී මාතර ‍කොටුව ආරක්ෂක ඉදිකිරීමක් ‍ලෙස තාරකාවක ස්වරූප‍යෙන් යුතු තාරකා කොටුව නිර්මාණය කරවා ඇත. ක්‍රි.ව. 1763 දී ඉදි කිරීම් ආරම්භ කළ තාරකා කොටුව ක්‍රි.ව. 1765 දී නිම කර ඇත. රිඩවුට් වෑන් ආණ්ඩුකාරවරයා යට‍තේ, ඔරු‍කෙම මුහන්දිරම් නැමැත්‍‍තෙක් ඉදි කිරීම් භාරව කටුයතු කර ඇත. කුඩා ලන්දේසි භට කණ්ඩායම් නවතා තැබීමට තාරකා ‍කොටුව භාවිත කර ඇත.

කොටුව ව‍ටේ දිය අගලක් ඉදිකර ඇති අතර ඉන් එතෙරවීමට ඉවත් කළ හැකි පාලමක් ඇත. ආරුක්කු සහිත ප්‍රධාන ‍දොරටු‍වෙන් ඇතුළු වූ පසු නැවත එවැනි ම දොරටු දෙකක් ද ඇතුළත කාමර ද පිහිටා ඇත. ‍කොටුව මධ්‍යයේ ළිඳක් ද ඇත. තාරකා කොටුව ක්‍රි.ව. 1796 දී බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතට පත්වී ඇත. 1980 සිට පුරාවිද්‍යා ‍දෙපාර්ත‍‍මේන්තුවට පවරාගත් ස්මාරකයක්සේ පවතී.