මුල් පිටුව පිහිටීම් කළු දිය පොකුණ

කළු දිය පොකුණ

දඹුල්ල ප්‍රා‍‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සීගිරියට කි.මී. 8ක් පමණ දුරින් පිහිටි කුඹුක්කඳන්වල ආසන්නයේ මෙම ස්ථානය පිහිටා ඇත. වනගත ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති මෙම ස්ථානයේ ඇති 9 වන සියවසට අයත් සෙල්ලිපියක් මගින් මෙම විහාරය දක්ඛින ගිරි විහාරය ලෙස හඳුන්වනු ‍ලබයි. මහා වංසයට අනුව මෙම විහාරය සද්ධාතිස්ස රජු (137 - 119) ඉදිකර ඇත. අග්ගබෝධි (578 - 612) මෙය වැඩිදියුණු කර ඇති අතර උපෝසතාඝරයක් ඉදිකර ඇත. මෙහි සෙල්ලිපි ගණනාවක් හා ලෙන්ලිපි සහිත කටාරම් කොටන ලද ලෙන් කිහිපයක්ද දාගැබක්, ගල්කණු හා සංඝාවාසයක් ද විහාරයක නටඹුන් ගණනාවක් ද දැකිය හැකි අතර මදක් දුරින් කළු දිය ඇති පොකුණක් ඇති අතර මෙම විහාරය එම නමින් හඳුන්වනු ලබයි.