පුළුකුණාව

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරුවිල් පොරතිව් හා මන්මුනෙයි පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පුළුකුණාව ගමේ පිහිටා තිබේ. අම්පාරේ සිට මහියංගන මාර්ගයේ ගල් ඔය ව්‍යාපාරය ආසන්නයේ කන්දක් මත පිහිටා තිබේ. මෙම කන්දේ දකුණු  බෑවුමේ කාටරම් සහති ලෙන් විශාල ගණනක් තිබේ. ඒවායේ ක්‍රි.පූ. යුගයට අයත් ලෙන් ලිපි ගණනාවක් ඇත. දකුණෙහි ඇති තැනිතලා ප්‍රදේශයේ පැරණි ගොඩනැගිලි අවශේෂයන් පවතී. දාගැබ්, ගල් කුළුණු සහිත ගොඩනැගිලි, ආසනඝර, පොකුණු, කවන්ධ බුද්ධ ප්‍රතිමා, ආදියෙහි නෂ්ටාවශේෂයන් ද ඒ වටා වූ ප්‍රාකාරයක නෂ්ටාවශේෂ ද හඳුනා ගත හැකිය.