මුල් පිටුව පිහිටීම් රංගිරි උල්පත

රංගිරි උල්පත

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රංගිරි උල්පත ගමේ පිහිටා ඇත. අනුරාධපුරය - ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ පන්කුලම් හන්දියෙන් හැරී ගෝමරන්කඩවලට ගොස් දකුණට හැරී ගමන් කළ හැකිය. පැරණි ආගමික සංකීර්ණයක් පැවතී ඇති මෙහි චෛත්‍යය හා වෙනත් ගොඩනැගිලි අවශේෂ විශාල ලෙස පැතිර පවතී. පැරණි සිරිපතුල් ගල්, මුරගල්, මල් ආසන, මේ ප්‍රදේශයේ දැකිය හැකි ය. මේ ආශ්‍රිතව උණු දිය ළිං දෙකක් ද පවතී.