ඇල්ල හල්‍‍‍‍‍පේ පත්තිනි ‍දේවාලය

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ ඇල්ල ප්‍රා‍දේශීය ‍ලේකම් ‍‍කො‍ට්ඨාසයට අයත් හල්‍‍‍‍පේ ප්‍රධාන මාර්ග‍‍යේ  මඳ දුරක උස් භූමියක පිහිටා ඇත.

පරම්පරානුගත විශ්වාසය අනුව ‍මෙම ස්ථානයට නුදුරු ‍හෙට්‍ටි‍‍පොළ නම් ස්ථාන‍යේ සිට මෙම ස්ථානයට ‍‍‍දේවාලය රැ‍ගෙන විත් ති‍බේ.  අලංකාර කැටයම් සහිත ‍‍පේකඩවලින් යුත් දැවමය කුළුණු මඟින් ‍‍දේවාල‍යෙහි වහලය දරා සිටින අයුරින් ‍‍ගොඩ නංවා ඇත.  ඇතුල් මාලයෙහි මැටි‍යෙන් තැනූ බිත්ති දක්නට ලැ‍‍බේ.  මාළිගය නම් වු මහල් ‍දෙකකින් යුත් ‍‍කොටස දැව‍යෙන් ‍‍වෙන්  කර ඇත.  ඉහළ මාලයට පිවිසීමට දාරුමය ඉණිමගකි.  ගල් කණු මත බාල්ක ‍‍යොදා බිත්ති ලෑලිවලින් ආවරණය ‍‍කොට ඇත.  ‍පේකඩ සහිත කණු අතුරන ගරාදි වැටක් ‍වේ.  පහත මාල‍යෙහි සඳුන් ලී‍‍යෙන් කළ පත්තිනි ‍දේව රූපයක් දක්නට ලැ‍බේ.  ඒ අසල මුරායුධ , පහන්, පැන්‍‍‍‍‍‍කෙණ්ඩි තැන්පත් ‍‍කොට ති‍‍බේ.

‍‍මෙහි දක්නට ඇති  කැටයම්  මහනුවර යුග‍‍යේ සාම්ප්‍රදායික ලක්ෂණ පිළිඹිබු කරයි.  දිග්‍‍‍ගෙයක පිවි‍‍සෙන උළුවස්‍සෙහි ‍දොරටුපාල රූප හා මකර ‍‍තොරණ දක්නට ලැ‍‍‍බේ.  භූමි‍යේ ඇතුළත පැරණි ‍‍‍බෝධි ප්‍රාකාරයක්, විහාර ‍‍ගෙයක් දක්නට ලැ‍බේ. ‍මෙම සියළු අංග ඇතුළත් වන පරිදි ප්‍රාකාරයක් තිබූ බවට සාධක හමු ‍වේ.  පුරාවිද්‍යාත්මක ‍මෙන්ම  ප්‍ර‍‍දේශ‍‍යේ පුජනීයත්වයට පත් වූ  ස්ථානයක් ‍‍‍ලෙස ද හැඳින්විය හැකි ‍මෙම ස්ථානය පුරාවිද්‍යා ‍‍දෙපාර්ත‍මේන්තුව මඟින් ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් සේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 සැප්තැම්බර් 11 වෙනි අඟහරුවාදා, 15:43