වෙ‍‍හෙරයාය

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාශයට අයත් වෙ‍‍හෙරයාය ජනපද‍යේ පිහිටා ඇත.

වැල්ලවාය හම්බන්‍‍‍‍‍‍තොට මාර්ග‍යේ 07 වන සැතපුම් කණුව අසළ ‍මෙම ස්ථානය පිහිටා ඇත.

මෙහි ග‍‍‍ඩොලින් කළ පැරණි චෛත්‍යයක් සහ ගල් කණු සහිත පස් ‍ගොඩැලි කීපයක් ‍වේ. එමෙන්ම කවන්ධ බුදු පිළිමයක් හා කැසිකිළි ගලක් ද දක්නට ලැ‍‍බේ. ග‍‍‍‍‍ඩොලින් හා රළු ගලින් කළ ප්‍රාකාරයකින් වට වු චතුරශ්‍රාකාර ප්‍ර‍‍දේශයක් තුළ ‍මෙම නෂ්ටාව‍‍ශේෂ විසිර පවතී.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 ඔක්තෝබර් 29 වෙනි සදුදා, 09:22