ඌරුසිටා වැ‍‍වේ සො‍රොව්ව

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයට අයත් මහගම ග‍‍මේ ‍‍පිහිටා ඇත.

හම්බන්තොට - සූරිය වැව මහගම මාර්ග‍‍යේ මහගම සිට සැතපුම් එකක් නැ‍ගෙනහි‍‍රට වන්නට පිහිටා ඇත.

මට්ටම් කරන ලද කලු ගල් වලින් තනා ඇති ‍‍සො‍‍‍රො‍‍ව්වේ ඇති නාග රූපය නිසා ‍‍මෙය වඩාත් ප්‍රචලිත වී ඇත. ඉතා අලංකාර ‍‍පෙණ හතකින් යුත් ‍‍මෙම නාග රූප‍යේ ‍‍පෙණ මධ්‍ය‍යේ ඇති පෙණය මකර ‍‍තොරණ දක්නට ලැ‍බේ. නාග ‍‍‍‍‍පෙණ සහිත රුවට යටින් ග‍ලෙහි සිංහ රූප හතරක් ‍‍කොටා ඇත. වර්ෂාවට අධිපතිත්වය හා ජල ‍පෝෂක ආරක්ෂාව පිණිස එය සං‍කේතවත් කරනු වස් ‍‍මෙවන් ස්ථානවල නාග රූප ‍‍නෙළීම ‍‍පෙර සිට පැවත එන්නකි.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 ඔක්තෝබර් 29 වෙනි සදුදා, 09:15