වත්තේගම පුරාණ විහාරය

ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රා‍දේශීය ‍‍ලේකම් ‍‍‍කොට්ඨාසයේ වත්‍‍‍‍තේගම ‍‍කො‍ටියාගල ‍මෙම විහාරස්ථානය පිහිටා ඇත.

‍‍‍‍කොළඹ සිට අම්පාර මාර්ගයේ ‍කොඩයාන හන්දි‍‍‍‍යෙන් බැස ‍කොටියාගල දක්වා යන බස‍‍යෙන් ‍මෙම ස්ථානයට ළඟා විය හැකි ය.

ජනප්‍රවාදගත සාධක අනුව සද්ධාතිස්ස රජ සම‍යේ ඉදි වූ විහාරස්ථානයක් ‍‍ලෙස සැලකේ. ගරා වැටුණු ඉපැරණි දාගැබත්,‍ ශෙලමය කණු, ශිලාමය පිටගැට‍‍පෙළ ‍‍මෙහි නෂ්ටාව‍‍‍ශේෂව ඇත. විහාර‍යෙහි දක්නට ලැ‍‍‍‍බෙන සිතුවම් සහ මූර්ති මහනුවර යුගයේ ලක්ෂණ ප්‍රකට කරයි. දිගින් අඩි 30 ක් සහ අඩි 23 ක පළලකින් යුත් විහාර ‍‍‍ගොඩනැගි‍‍‍‍ල්ල මහළ දෙකකින් යුක්ත ‍‍වේ. විහාර ‍ගෙයි සිතුවම් අතර, මල‍්මෝස්තර රටා, සත්ත්ව රූප සහ ජාතක කතා දක්නට ලැ‍බේ. එ‍‍මෙන් ලියවැල් සහ කිඳුරු රූප ද ‍මේ අතර දක්නට ලැ‍බේ.  එ‍‍‍මෙන්ම ‍‍‍දොරටුපාල රූප, සිංහ රූප වැනි මුර්ති ද ප්‍රධාන සමාධි ප්‍රතිමාව සහ සැරියුත් මුගලන් ‍‍දෙනම‍‍ගේ මුර්ති ද දක්නට ලැ‍‍‍‍‍බේ. මෙම සිතුවම් සහ මූර්තිවලට ‍‍නොයෙක් හානි පැමිණ තිබුණු අතර, පුරාවිද්‍යා ‍‍‍‍‍දෙපාර්ත‍‍‍මේන්තුව මගින් තහවුරු කිරීම් සිදු ‍කොට ති‍‍බේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 ඔක්තෝබර් 29 වෙනි සදුදා, 09:21