නැදිගම්විල විල්පිට විහාරය

තිස්මහාරාම - කාඩිංගම මාර්ගයේ කි.මී. 8ක් පමණ ගිය විට ‍මෙම විහාරස්ථානයට ප්‍ර‍වේශ විය හැකි ය. අම්බලන්‍‍තොට ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයට අයත් වේ.

කිරිඳි ඔය නිම්නයේ පිහිටි ‍මෙම විහාරය මහානාග රජු කර වූ බව ද බුදුන්ගේ ලළාඨ ධාතුව ‍මෙම ස්තූප‍යේ තැන්පත් කළ බව ද ධාතු වංශ‍යේ සඳහන් ‍වේ. නටඹුන් ස්තූප ‍ගොඩැල්ල අවස්ථා කිහිපයක දී සංරක්ෂණය කර ඇති බවට සාධක ‍වේ. අනුරාධපුර යුගයට අයත් නටඹුන් ‍ගොඩැලි කිහිපයක් ‍මෙම භූමි‍යේ දැකිය හැකි අතර ‍ශේෂිත සාධක මත ‍මෙම ස්තූප‍යේ වට ප්‍රමාණය  අඩි 168 බව ගණනය කර ඇත.

වර්තමාන‍යේ දී නව විහාරස්ථානයක් මෙම භූමි‍යේ ‍ගොඩනඟා ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 ඔක්තෝබර් 29 වෙනි සදුදා, 09:28