‍රොටුඹ බුදුගල විහාරය

මාතර - ඌරු‍බොක්ක මාර්ග‍යේ පස්‍ගොඩ හන්දි‍යෙන් හැරී කි.මී. 07ක් පමණ ගිය විට රොටුඹ බුදුගල විහාරයට ප්‍ර‍වේශ විය හැකිය. පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයට අයත් ‍වේ.

‍ලෙන් විහාරයක් වන මෙහි විහාර ගෘහ‍යේ සැතපෙන දහඅට රියන් බුදු පිළිමයක් ‍වේ. විහාර භූමි‍යේ ඇති බ්‍රාහ්මී අක්ෂර සහිත ලිපිය විහාරයේ ‍ඓතිහාසිකත්වයට වැදගත් සාධකයක් ‍වේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 අගෝස්තු 03 වෙනි සිකුරාදා, 05:19